گیلد Atlantic دارای بالا ترین عضو (member) در سرور ایران GM-anamiss Magic 70 Guild Master
 Devilmaycry 70 Master Joied
 Magic 70 Guild Master
 Devilmaycry 70 Master Joied
 Delicter 70 Right Hand
 Vergil 70 King
 Wartan 70 King
 Lastpaladin 70 King
 Faceless 70 King
 Shahraz 70 King
 Ultra 70 King
 Off 70 King
 Bon 70 Capitan
 Mt 70 Capitan
 Shadeless 70 Capitan
 Gothic 70 Capitan
 Metalrogue 70 Capitan
 Foe 70 Capitan
 Volcano 70 Capitan
 Mekziki 70 Capitan
 Leon 70 Capitan
 Orton 70 Capitan

وبلاگ این گیلد:http://www.atlantic-guild.mihanblog.com/