بدون اغراق شاید مهم ترین اتفاق در حیطه بازی world of warcraft در ایران باشد !

بزودی منتظر خبر مهمی از تیم Tak-Dlz باشید ...