در مورد Tree Of Life And Emerald Dream

این مطلب توسط دوست خوبم LICH KING  نوشته شده است.سال های متمادی،نایت الف هابدون خستگی سعی کردندسرزمین شان راآبادکنند.آنهامعابدوجاده های خراب رارهاکردندوخانه هایشان رابردرختان وسایبان هایHyjalبناکردند.اژدهاهایی که زنده مانده بودند ازبین رازهابیرون آمدند.

Alexstraszaقرمزرنگ،Yseraسبزرنگ وNozdormuبرنزرنگ برجنگل های انبوهDruidهافرودآمدندوحاصل دسترنج نایت الف هاراتماشاکردند.ملفورین که دیگرسرکردهDruidهاشده بود(ArchDruid)به اژدهاهاخوش آمدگفت ودرباره بوجود آمدن چشمه جدیدتوضیحاتی داد.آن اژدهاهای بزرگ به آنهااخطاردادندکه تازمانیکه چشمه برپاست مراقب تاریکی باشندچراکهLegionهاممکن است دوباره برگردندوحمله دیگری راآغازکنند. ملفورین وسه اژدهای دیگرپیمان بستندکه از چشمه مراقبت کنندومطمئن شوندهیچ ماموری ازLegionهاراه خودرابه دنیای آنهابازنکند.

الکسترازا،هسته بلوط سحرآمیزی درقلب چشمه قرارداد.آن هسته دراثرانرژی چشمه به درخت بزرگی تبدیل شد. ریشه های آن ازدرون آب رشدکردوشاخه های آن درآسمان همچون سایبانی پهن گشت آنچنان که گویی سقف آسمان است.این درخت آخرین سمبل طبیعت پرستی نایت الف هاقرارگرفت و آنهانام آنراNordrassilنامیدند که در زبان آنها به معنای تاج بهشت(یاطبقه هفتم بهشت)است.

Nozdormuاژدهای بدون زمان، جادویی بردرخت نهادتازمانیکه درخت پابرجاست نایت الف هابیمار،ضعیف و مسن نشوند.

Yseraرویایی، نیزجادویی بردرخت نهادکه آنرابه قلمرویاRealmخودش متصل می کردکه یک بعدماورایی بودکه تحت عنوان رویای سبز یاEmeraldDreamشناخته می شود.EemeraldDreamیک روح عمیق و تغییرپذیر ابدی است که در خارج ازابعادفیزیکی دنیاقراردارد.ازطریق این رویا،Yseraجذرومدوحرکات دنیا راتنظیم می کند.Druidهای نایت الف همچون ملفورین،به درخت پیوستند(Boundشدند). بخاطرپیمانی که بستندDruidهابایدقرن هامی خوابیدندتاروح آنها بتواندراه بی انتهایYseraرادررویاادامه دهد.بنابراین Druidهاغمگین بودندکه بایدسال های زیادی اززندگیشان رادرخواب باشندوآن زمان هاراازدست بدهنداما سرانجام براین مساله نیزتوافق نمودند.

News
Map
Replay
Wallpaper
Movie
Program
Biography
Learn
Other
نــــام :
ایمیل :

-اطلاعیه ی شماره 1 :

وبلاگ tak-dlz از نویسندگان فعال در زمینه ی موضوعات زیر استقبال به عمل می اورد:

Warcraft
World Of Warcraf
Starcraft | Diablo

در صورت تمایل می توانید در خواست خود را به آدرس ذیل ارسال نمایید.
_______________________

-اطلاعیه شماره ی 2 :

ادامین گیم سرور های دنیای وارکرافت
و همچنین صاحبان گیلد ها و کلن ها
در صورت تمایل می توانند مطلب مورد نظر خود را برای ما میل کنند.
_______________________Takdlz@ymail.com


توجه !
حتما

از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید

دانلـود جـدیـدتـریـن نــسـخـه


لیست مهم


  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic