در مورد hyjal

این مطلب توست دوست خوبم Lich king ارسال شده است

بعدازفاجعه فروپاشی دنیاوچشمه وشکل گیری ناگاها،تعدادی ازنایت الف هانیززنده مانده بودندکه درکنار هم جمع شدندوراه خودرابه منطقه وسیعی پیداکردند.درهرحال،به مرحمتElune،ملفورین،تیراندا و سناریوس نیزازآن فروپاشی جان سالم بدربردندوقبول کردندکه رهبری نجات یافتگان رابرعهده گیرندو زندگی جدیدی برای مردمشان بناکنند.سفر آنهادرسکوت آغازشدوآنهافقط ویرانی دراطراف خودمی دیدند. سرزمین های نابودشده ای که زمانی خانه آنهابودو آنهاصبرپیشه کردند.به هرحال ارتباط سرگاراس وارتش سوزانش باازبین رفتن چشمه ازآذیروث قطع شده بودو ملفورین وهمراهانش نیزبخاطر ارزش این پیروزی، عمق فاجعه رابه فراموشی سپردند.

عده ای ازHighbornهانیزنجات یافته بودندوراه خودراهمراه نایت الف هابه دنیای جدیدپیداکردند.به هرحال ملفورین به فعالیت های آنان بدگمان شده بوداماخیالش راحت بودچراکه بدون چشمه آنهاقدرتی نداشتند که تهدیدی محسوب شود.

آنهاخسته وکسل سرزمین مقدسی راپیداکردندکهHyjalنامیده می شدکه دراثرفروپاشی آسیب ندیده بود.بدنبال یافتن مکانی برای برپاکردن خانه ومسکن،آنهاازسراشیبی های Hyjalبالارفتندوبه بلندترین قله آن رسیدند(Hyjal Summit)؛آنهاهمچنین ازآنجاپایین آمدندوبه مناطق پوشیده ازدرخت درپایین قله ها رفتندوبه دریاچه ای رسیدند که بین قله هابودکه بزرگ ترین دریاچه آنجابودومکانی درآنجایافتندکه بسیار مناسب زندگانی بود.اما...وحشتی که آنهارا فراگرفت آن بودکه...آب دریاچه،غنی شده ازنیروهای جادویی بود.

ایلیدان نیزازفروپاشی جان سالم بدربرده بودوقبل ازآنهابهHyjal Summitرسیده بودودرکمال دیوانگی تصمیم گرفته بودکه دنیاراغرق درجادوکندوبطری های خودراکه ازآب چشمه پرکرده بوددرچشمه جاری ساخته بود.به محض جاری شدن آب دردریاچه،به سرعت جرقه زدن وچشمه جاودانگی جدیدی ساخته می شودودرکمال مسرت احساس می کند هدیه ای به آیندگان داده است وشکه شد زمانیکه ملفورین اوراگیرانداخت.ملفورین به اوتوضیح دادکه نیروی جادویی که برادرش به دنبال آن است ذاتافاسداست و فسادوتباهی رامی گسترانداماایلیدان به هیچ وجه حاضرنشد قدرت جادویی خودراکناربگذارد.

زممانیکه ایلیدان پافشاری درتاریک نگیری برادرخودرادیدتصمیم گرفت یکباربرای همیشه مشکل قدرت داوانه وار برادرش راحل کند.باکمک سناریوس،وی رادستگیرکردودراعماق زندانی زیرزمینی زندانیش کرد؛ جاییکه درزنجیر و بدون قدرت تاآخرزمان زندانی بماند.برای آنکه ازمحدودیت بردارمطمئن بماندبه یک نگهبان جوان یاwarden به نامMaeiv Shadowsong وظیفه زندان بانی ویژه از ایلیدان راواگذارکرد.

نگرانی ازاینکه نابودکردن چشمه جدیدممکن است ویرانی به مراتب شدیدتر ازدفعه قبل به بارآوردآنرابه حال خودرها کردند.درهرصورت ملفورین اذعان کردکه هیچ کس درهیچ زمانی حق نداردروی انرژی چشمه، تمرینات سحرآمیز انجام دهد.آنهاتحت نظارت کامل سناریو شروع به تمرین هنرهای باستانی کاهنی یاDruidی کردنددکه آنهاراقادرمی ساخت تا زمین نابودشده راشفادهندوزندگی رادر رگ های زمین به جریان بیاندازندوجنگل هارامجددا برپاسازند و مقرخودرادر کوههای Hyjalبناکردند.


News
Map
Replay
Wallpaper
Movie
Program
Biography
Learn
Other
نــــام :
ایمیل :

-اطلاعیه ی شماره 1 :

وبلاگ tak-dlz از نویسندگان فعال در زمینه ی موضوعات زیر استقبال به عمل می اورد:

Warcraft
World Of Warcraf
Starcraft | Diablo

در صورت تمایل می توانید در خواست خود را به آدرس ذیل ارسال نمایید.
_______________________

-اطلاعیه شماره ی 2 :

ادامین گیم سرور های دنیای وارکرافت
و همچنین صاحبان گیلد ها و کلن ها
در صورت تمایل می توانند مطلب مورد نظر خود را برای ما میل کنند.
_______________________Takdlz@ymail.com


توجه !
حتما

از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید

دانلـود جـدیـدتـریـن نــسـخـه


لیست مهم


  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic