در مورد War of the Three Hammers

این مطلب توسط دوست خوبم isis نوشه شده است.جنگ سه پتک
(230 سال قبل از وارکرافت 1 )

دوآرفهای کوه آیرون فورج برای قرنهای متمادی درصلح زندگی کردند . بهرحال جامعه آنها در محدوده شهرهای داخل کوههایشان به شدت گسترش پیدا کرد . اگرچه شاه قدرتمند وبلندمرتبه ، مودیموس انویلمار (Modimus Anvilmar ) ، با دانایی وعدالت برتمام دوآرفها حکومت می کرد ، سه طایفه درجامعه دورآرفی بوجود آمدند .

قبیله ریش برنزی ، که توسط خان مادران ریش برنزی (Madoran Bronzebeard ) رهبری می شد ، درکنار با پادشاه بودند وبعنوان مدافعان سنتی وباستانی کوه آیرون فورج عمل می کردند . قبیله پتک وحشی ، که توسط خان خاردوس پتک وحشی (Khardros Wildhammer ) رهبری می شد ، ساکن تپه ها و دره های اطراف شهر اصلی بودند وسعی دربدست آوردن کنترل بیشتر بر شهر را داشتند . سومین قبیله ، طایفه آهن تیره بود ، که توسط خان جادوگر تائوریسان (Thaurissan ) رهبری می شد . آهن تیره ها در عمیق ترین تاریکی های زیر شهر مخفی شده بودند وبر ضد پسرعموهای ریش برنزی وپتک وحشیشان نقشه می کشیدند .

برای مدتی سه قبیله یک صلح موقت و ناپایدار با هم داشتند ، اما با مرگ شاه والامقام انویلمار براثر کهولت سن درگذشت ، تنشها فوران کردند . سه طایفه برای کنترل آیرون فورج به جنگ پرداختند . جنگ تمدن دوآرفها برای سالهای متمادی درزیر زمین ادامه داشت . سرانجام ریش برنزیها ، که بزرگترین ارتش ثابت را دراختیار داشت ، پتک وحشیها و آهن تیره ها را از زیر کوه تبعید کرد .

خاردوس وجنگجویان پتک وحشی از میان دروازه های مرز دون آلگاز (Dun Algaz ) به سمت شمال رفتند وحکومتی درقله بلند گریم باتول (Grim Batol ) ایجاد کردند . آنجا پتک وحشیها پیشرفت کردندو دوباره انبارهای پرگنجشان را ساختند . تائوریسان وقبیله آهن تاریکش اوضاع را به راحتی پشت سرنگذاشت . سرافکنده وخشمگین از شکست ، آنها عهد کردند که از آیرون فورج انتقام بگیرند . باهدایت مردمش به سمت جنوب دور ، تائوذیسان یک شهر ( با نام خودش ) درکوههای زیبای ردریج (Redridge Mountains ) ساخت . پیشرفت وگذرزمان اثر کمی بر حس نفرت وکینه خواهی آهن تیره ها نسبت به پسرعموهایشان داشت . تائوریس و همسر ساحره اش ، مودگاد (Modgud ) ، یک حمله دوطرفه وهمزمان به آیرون فورج وگریم باتول را شروع کردند . فلتیره ها می خواستند تمام خازمودان را تحت کنترل خود بگیرند .

لشکرهای آهن تیره ها به قلعه های پسرعموهایشان یورش بردند وچیزی نمانده بود هردو پادشاهی را تصرف کنند . بهرحال ، سرانجام مادران ریش برنزی قبیله اش را به سوی یک پیروزی سرنوشت ساز بر ارتش جادوگرتائوریسان رهبری کرد . تائوریسان وخدمتکارانش به سمت شهر امنشان فرار کردند ، بدون اطلاع از حوادث رخداده درگریم باتول ، جاییکه ارتش مودگاد سرنوشت بهتری درمقابل خاردوس وجنگجویانش پتک وحشیش نداشت .

وقتی مودگاد با مبارزان دشمن مواجه شد ، از نیروهایش بری یجاد ترس درقلبهای آنان استفاده کرد . اشباح به فرمان او به حرکت درآمدند ، موجودات تاریکی درکمین پتک وحشیها در تالارهای آنها از اعماق به بیرون خزیدند . سرانجام مودگاد دروازه ها را شکست و حمله را به خود قلعه اصلی کشاند . پتک وحشیها نومیدانه می جنگیدند ، خاردروس شخصا برای کشتن ملکه جادوگر دربین دسته های آشفته اقدام کرد . با مرگ ملکه آهن تیره ها قبل از اینکه دچار خشم و روح انتقام پتک وحشیها شوند فرار کردند . آنها به سمت قلعه شاهشام درجنوب حرکت کردند ، اما با ارتش آیرون فورج مواجه شدند ، که برای کمک به گریم باتول می آمد . گیرافتاده بین دوارتش ، نیروهای باقیمانده آهن تیره کاملا خرد ومنهدم شدند .

سپس لشکر مرکب از گریم باتول وآیرون فورج به سمت جنوب حرکت کرد ، باعزم به نابودی تائوریسان وآهن تیره هایش یکبار وبرای همیشه . هنوز مسافت زیادی نرفته بودند که خشم تائوریسان با یک جادو دراندازه زیاد اتفاق افتاد . او نیروهای قدیمی خوابیده درزیر جهان را به قصد ایجاد یک موجود فرا طبیعی برای اطمینان از پیروزی ، فراخواند . با شوک و مهمتر سرنوشت شومش ، موجودی که پدیدار شد از هرکابوسی که به ذهنش می رسید وحشتناکتر بود .

ارباب آتشین راگناروس (Ragnaros) ،فرمانروای جاودانه موجودات آتشی ، که توسط تایتانها موقعیکه جهان جوان بود تبعید شده بود . حالا ، توسط احضار تائوریسان آزاد شده بود ، راگناروس دوباره برگشته بود . حیات مجدد روحانی راگناروس به آزروت ، کوههای ردریج را متلاشی کرد ویک آتشفشان خشمناک درمرکز آن ایجاد کرد . آتش فشان ، که بلک راک اسپایر (Blackrock Spire ) نامیده می شود ، توسط دره داغ (Searing Gorge ) درشمال و دشتهای سوزان (Burning Steppes ) درجنوب احاطه شده است . اگرچه تائوریسان توسط نیروهایی که ایجاد کرده بود کشته شد ، اما افرادش که زنده مانده بودند توسط راگناروس و نیروهایش به بردگی گرفته شدند . بقیه شان همچنان در اطراف کوه زندگی می کنند .

شاه مادران وشاه خاردوس با مشاهده انفجارشدید وآتشی که درکوههای جنوبی گسترده بود ارتشهایشان را متوقف کردند وبا عجله ازترس مواجهه با خشم وحشتناک راگناروس به سمت سرزمینهایشان برگشتند.

ریش برنزیها به آیرون فورج برگشتند وشهرباشکوهشان را بازسازی کردند . پتک وحشیها نیزبه خانه شان درگریم باتول رفتند . ولی مرگ مودگاد یک اثراهریمنی برقلعه وکوهستان گذاشته بود ، وپتک وحشیها آنجا را غیرقابل سکونت دیدند . آنها به شدت ازدست دادن سرزمین محبوبشان ناراحت بودند . شاه ریش برنزی یک منطقه در محدوده آیرون فورج را به پتک وحشیها پیشنهاد داد ولی آنها مصرا قبول نکرند . خاردوس مردمش را به سمت سرزمینهای شمالی ، لردران ، برد . با اقامت درجنگلهای باشکوه هینترلندز (Hinterlands ) (مناطق داخلی کشور) ، پتک وحشیها یک شهر درقله آئری (Aerie ) ساختند ، جاییکه پتک وحشیها درکنار طبیعت پیشرفت کردند و توسط گریفونهای قدرتمند منطقه ضمانت شده بودند .

بانیت حفظ روابط وتجارت باپسرعموهایشان ، دوآرفهای آیرون فورج دوطاق بزرگ ، تاندول اسپن (Thandol Span ) ، به عنوان پل در گذرگاه بین خازمودان ولردران ساختند . با تقویت دادوستد دوطرفه ، دوپادشاهی رونق پیدا کردند . بعدازمرگ مادران وخاردوس ، پسرانشان مشترکا دوتندیس بزرگ به افتخار پدرانشان ساختند . دومجسمه مانند دونگهبان به گذرگاه سرزمینهای جنوبی ایستادند ، که درپی تولد سوزان راگناروس آتش فشانی شده بود ، هردوی آنها مانند یک هشدار برای کسی که بخواهد به سرزمینهای دوآرفها حمله کند و یادواره بهایی که آهن تیره ها به دلیل جنایتهایشان پرداختند عمل می کنند .

دوپادشاهی برای سالها با برابری نزدیک هم ماندند ، اما پتک وحشیها با مشاهده وحشت درگریم باتول خیلی تغییر کرده بودند . آنها به زندگی روی زمین ودر شیبهای کوه آئری به جای ساخت وحفر یک پادشاهی بزرگ درکوه پرداختند . مغایرتهای ایدئولوژیک بین دوقبیله باقیمانده دوآرفها باعث جداشدن مسیرآنها شد .News
Map
Replay
Wallpaper
Movie
Program
Biography
Learn
Other
نــــام :
ایمیل :

-اطلاعیه ی شماره 1 :

وبلاگ tak-dlz از نویسندگان فعال در زمینه ی موضوعات زیر استقبال به عمل می اورد:

Warcraft
World Of Warcraf
Starcraft | Diablo

در صورت تمایل می توانید در خواست خود را به آدرس ذیل ارسال نمایید.
_______________________

-اطلاعیه شماره ی 2 :

ادامین گیم سرور های دنیای وارکرافت
و همچنین صاحبان گیلد ها و کلن ها
در صورت تمایل می توانند مطلب مورد نظر خود را برای ما میل کنند.
_______________________Takdlz@ymail.com


توجه !
حتما

از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید

دانلـود جـدیـدتـریـن نــسـخـه


لیست مهم


  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic