در مورد Exile of the High Elves

ارسال مطلب توسط Isis

تبعید الفهای بلند مرتبه


باگذشت قرن هاجامعه نایت الف هاقدرتمندترشدووسعت بیشتری پیداکردندتابه جنگلی به نامAshenvaleرسیدند. درآنجاعده ای بسیاری ازجانوران بعدازفروپاشی دنیابراثرنابودی چشمه زنده مانده بودند.مانندFurblogها(نوعی خرس)وQuiboarها(نوعی گراز).آنهاتحت نظارتDruidهای خیراندیش شروع به ساختن بنایی درAshenvaleکردند که Astrannarنام گرفت.

درهرصورت،Highbornهایی که نجات یافته بودندخیلی بی قراربودند.مشکل اصلی آنهاازدست دادن قدرت جادویی شان به واسطه ازبین رفتن چشمه بود.آنهادراستفاده ازجادو بیش ازحداصرارورزیده بودند.Dath’Remarگستاخ، که اکنون رهبریHighbornهارادردست داشت اقدام به مسخره نمودنDruidهاکردو آنهارابه خاطرنپذیرفتن استفاده ازجادو،ترسووبزدل خواند.ملفورین وسایرDruidهاازبحث باDath’Remarخودداری کردندوبه آنهاهشداردادندکه هرگونه استفاده ازجادو،منجربه اعدام می شود.بنابراینDath’Remarبرآن شدکه Druidهاراوادارکندکه قانون خودشان رازیرپا بگذارند.اووهمراهانش طوفان مهیبی رادرسرتاسرAshenvaleبه راه انداختند.

Druidهانمی توانستندخودشان رامتقاعدکنندکه هم نوعان خودشان رابکشندبنابراین تصمیم گرفتندآنهارا ازسرزمین های خودشان بیرون کنند.Dath’Remarوهمراهانش خوشحال شدندکه ازشرپسرعموهای کهنه اندیش خودخلاص شدند.آنهاتعدادکشتی ساختندوبرآن سواروراهی دریاشدندبدون آنکه بدانندچه چیزی درآن سوی آب هاو آن گردباد سهمگین منتظر آنها است.آنهامشتاق بودندتاهرچه سریعتر،سرزمین خانگی برای خودپیداکنندودرآنجابه تمرین جادوهای مختلف بدون تنبیه بکنند.سرانجام آنهابه سرزمینی درشرق رسیدند(که همانEasternKingdomبود) که آن سرزمینLordaeronنامیده می شد.آنهاتصمیم گرفتندشهر خودراQuel’Thalasبنامندوفعالیت های مربوط به طبیعت نایت الف هاوهمچنین پرستش ماه راکناربگذارند. آنهابرای همیشه خورشیدرادرآغوش گرفتندوعنوانHighElfرابه خود نسبت دادند.

منبع: iranwow
News
Map
Replay
Wallpaper
Movie
Program
Biography
Learn
Other
نــــام :
ایمیل :

-اطلاعیه ی شماره 1 :

وبلاگ tak-dlz از نویسندگان فعال در زمینه ی موضوعات زیر استقبال به عمل می اورد:

Warcraft
World Of Warcraf
Starcraft | Diablo

در صورت تمایل می توانید در خواست خود را به آدرس ذیل ارسال نمایید.
_______________________

-اطلاعیه شماره ی 2 :

ادامین گیم سرور های دنیای وارکرافت
و همچنین صاحبان گیلد ها و کلن ها
در صورت تمایل می توانند مطلب مورد نظر خود را برای ما میل کنند.
_______________________Takdlz@ymail.com


توجه !
حتما

از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید

دانلـود جـدیـدتـریـن نــسـخـه


لیست مهم


  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic