توضیح در مورد : Bloodelf

--------------------------------------------------------------------
http://raminkiller.persiangig.com/Blood_Elf_of_Warcraft_by_sweetcivic.jpg


BloodElf

گروهی ازElfهابه مطالعات گسترده ای رویWellOfEternityبه رهبریAzsharaپرداختند.آنهابهBurn ingLegionها نیز خدماتی کردندوبرهمین اساس ازبینElfهارانده شدند.آنهادرQualtalathسکنا گزیدند وانرژی خودراازSunWellتامین می نمودند.بعدازجنگ سه روزه که منجربه ازبین رفتنWellOfEternityشدIllidanوAzsharaتصمی م گرفتندیک چشمه جدیدی ایجادکنندتامنبع انرژی هایArcaneباشدونتیجه این امر همانSunWellبود.این گروه خودراHighElfنامیدند. پس ازحمله آرتاث بهQualtalath برای قراردادند جسدKealthazadدرSunwellبرای زنده کردن اوQualthalasازبین رفت وSunwellنیزنابودشد.دراین میان یکی ازRangerهای آنهابنامSylvanasWindrunnerنیزدرطی جنگ توسط آرتاث به ملکهBansheeهاتبدیل وجزئی ازScourgeشد.که بعدهاازفرمان لیچ کینگ خارج شده وForsakenهاراتشکیل می دهد. ازآن به بعدآنهابه یاد وبرای انتقام گیری خون برادرانشان خودراBloodElfمی نامند.رهبرآنهایعنیKealthasبه انسانها خدمت می کرد(پس ازآن جنگ).امابعدهابه علت تبعیض نژادی آنهاوبه پیشنهادLadyVashjکه فرماندهNagaهای Illidanاست به Illidanمی پیوندد.سایرBloodElfهابه پیشنهادSylvanasبهHordeهامی پیوندند.Sylvanasوillidan نیز منبع جدیدی ازانرژی رابهBloodElfهامعرفی می کنندوآنDemonicانرژی وجادوهای تاریک است. به هرحال بین بد و بدترباید یکی روانتخاب کرد. ویژگی های این نژادArcaneAffinityکه مهارتEnchantingآنهاراتا10تابیشت رمی کند. ArcanTorrentکه تمام دشمنان رادر8یاردیSilenceمی کندوبه ازای هرManatapمی توانید50+1*levelمانابرگردانیدو برای کلاسRogue10تاانرژی به ازای هرmanaTapبرمی گرداند.MagicResistanceکه تمام مقاومت ها درونی یا Resistanceهای این نژادرادرمقابل تمام کلاس های جادوه به اندازه5تازیادمی کند.ManaTapکه تاهدفی که تا30 یاردی قرارداردراهدف قرارداده و51+1*levelمانای اوراگرفته وتا10دقیقه به شمااجازه می دهدکه ازArcaneTorrent استفاده کنید.این توانایی تا3بار قابل شارژ است یعنی اگر3باربدون استفاده شارژشودهنگامی که ازArcaneTorrent استفاده می کنیدبه اندازه سه برابری کهArcane،به شمامانا می دهدمانابرمی گردانید.به این گونه توانایی ها که اینگونه شارژ می شوندStackAbleیاباقابلیت پشته ای گویند.این نژادازBurningCrusadeقابل انتخاب خواهندبود. کلاس های قابل انتخاب برای این نژادشامل:Hunter(شکارچی)،Mage(جاد وگر)،Paladin(پهلوان)،Priest(روحان)، Rogue(جاسوس)،Warlock(جادوگرسیاه).این نژادبازی راازSunStriderIsleواقع درمنطقهEversongWoodsدر easternKingdimآغازمی کنند.شهراصلی آنها Silvermooncityمی باشد.مرکب آنهاHawkstriderکه نوعی شترمرغ است میان آنهارایج است.
------------------
TAK-DLZ

News
Map
Replay
Wallpaper
Movie
Program
Biography
Learn
Other
نــــام :
ایمیل :

-اطلاعیه ی شماره 1 :

وبلاگ tak-dlz از نویسندگان فعال در زمینه ی موضوعات زیر استقبال به عمل می اورد:

Warcraft
World Of Warcraf
Starcraft | Diablo

در صورت تمایل می توانید در خواست خود را به آدرس ذیل ارسال نمایید.
_______________________

-اطلاعیه شماره ی 2 :

ادامین گیم سرور های دنیای وارکرافت
و همچنین صاحبان گیلد ها و کلن ها
در صورت تمایل می توانند مطلب مورد نظر خود را برای ما میل کنند.
_______________________Takdlz@ymail.com


توجه !
حتما

از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید

دانلـود جـدیـدتـریـن نــسـخـه


لیست مهم


  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic