دراعماق Maelstrom

این مطلب توسط دوست خوبم Kalimwar ارسال شده است.


وقتی ایلیدان فهمیدکه بانابودشدن چشمه،قدرت خودراازدست خواهددادهمکاری خودراباسایرنایت الف ها قطع کردوبه سمت آذشارا راهی شدتااوراازنقشه ملفورین باخبرسازد.بنابراین ملفورین وتیراندا نیزازخیانت او نیزآگاه شدندوایلیدان تصمیم گرفت به هرقیمتی که شده ازقدرت چشمه پاسداری کند.
ملفورین باقلبی شکسته ازعملکردبرادرش،همرزمانش رابه سمت قلب معبدآذشارا روانه ساخت وHighbornهارادرتالارمیعاد،قلب جادوهای تاریکشان یافت.همگی اسپل ناپایداری دراعماق گرداب طغیان گرچشمه ساخته بودند.سایه شوم سرگاراس هرلحظه به سطح نزدیکترمی شد.ملفورین وهم رزمانش بی معطلی حمله کردند.
آذشاراکه پیش تراخطارایلیدان رادریافت کرده بودآماده تربود.تیراندا سعی کردازپشت به آذشاراحمله کنداما آن حمله توسط گاردهای وی خنثی شدودر درگیری باگاردهادستانش زخمی شد.وقتی ملفورین شکست تیراندا رادیدخشمگین شدوطغیان کرد(همون shapeshift)وسعی کردزندگی آذشارا رانابودسازد.
درحالیکه نبرددرخارج وداخل معبداوج گرفته بودایلیدان ازمیان سایه های سواحل دریاچه دیده شد.او تعدادی بطری را ازآب چشمه پرکردزیراتصورمی کردکهdemonهاشهرنایت الف هارانابودخواهندکردپس بنابراین تصمیم گرفت نیروی چشمه رابرای خودبدزدد.
باشدیدترشدن نبردبین آذشارا وملفورین،highbornهااسپلی راآماده کرده بودند که توسط آن به قدرت کئاس(حدنهایی قدرت یاChaos)خوددسترسی پیدامی کردند.گرداب ناپایداراعماق چشمه منفجرشد و نتیجه فاجعه انگیزآن ازهم پاشی دنیابرای همیشه شد.انفجارعظیم آن معبدراتکه تکه کردوزمین لرزه عظیمی رادرسراسرآذیروث روانه ساخت.نبردناگواربینLegionهاونایت الف هاشهرراویران ساخت و موجب شدچشمه درخودش ریزش وفروپاشد.
درنهایت زمین تکه تکه شدوآسمان تاریک گشت.
بعدازانفجارحیرت انگیزچشمه در ستون های زمین،دریاهادرشکاف هاطغیان ورشدندوتقریباهشتاد درصد سرزمین کلیمدور تکه تکه شدوهمگی شان دربین دریاهارهاشدند.درمرکزدریای جدیدجایی که چشمه زمانی قرارداشت هم اکنون طوفانی کشنده وپرهرج و مرج وغضبناک ازانرژی های کئاس شکل گرفت. این شکاف هولناکMaelstrom(گردباد)نام گرفت که هیچ وقت ازچرخش بازنمی ایستادوبعنوان یادآوری از فاجعه ای که رویداد....ومبداتاریخی که برای همیشه به فراموشی سپرده شدقرارگرفت.
درهرحال،ملکه آذشاراوهمراهانش ازاین معرکه جان سالم به دربردند.عذابی که قدرت آنهابرسرآنهاآورد آم بودکه به اعماق دریاکشیده شدندونفرین شدند؛به موجودات مارگونه ونفرت انگیزی به نام ناگا تبدیل شدند.آذشاراخودش رالبریز از تنفروخشم ساخت وتبدیل به هیولایی شدکه ازضعف و بداندیشی همیشگی وی در اعماق وجودش نشات می گرفت.
دراعماقMaelstrom،آنهاشهرجدیدی برای خودشان بناکردندوآنرا ناذجاتار نامیدند.درحدودده هزارسال طول کشیدتاآنهاتوانستندراه خودرابه دنیای خارج آب بازکنند.


News
Map
Replay
Wallpaper
Movie
Program
Biography
Learn
Other
نــــام :
ایمیل :

-اطلاعیه ی شماره 1 :

وبلاگ tak-dlz از نویسندگان فعال در زمینه ی موضوعات زیر استقبال به عمل می اورد:

Warcraft
World Of Warcraf
Starcraft | Diablo

در صورت تمایل می توانید در خواست خود را به آدرس ذیل ارسال نمایید.
_______________________

-اطلاعیه شماره ی 2 :

ادامین گیم سرور های دنیای وارکرافت
و همچنین صاحبان گیلد ها و کلن ها
در صورت تمایل می توانند مطلب مورد نظر خود را برای ما میل کنند.
_______________________Takdlz@ymail.com


توجه !
حتما

از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید

دانلـود جـدیـدتـریـن نــسـخـه


لیست مهم


  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic