در مورد  Ancients

این مطلب توسط دوست خوبم Lich King ارسال شده است.بی اعتناییHighborneهادراستفاده ازنیروهای جادویی چشمه جاودانگی باعث شدکه انتشارموج های انرژی به آن سوی جهان،یعنی عمق تاریکی هاازدیدآنهاپنهان بماند.بنابراین سرگاراس نیزازموجودچنین چشمه ای باخبرشدو تصمیم گرفت باازبین بردن آذیروث،انرژی آن چشمه را نیزبرای خودجذب کند.

سرگاراس ارتش سوزان خودراجمع کردوبه سمت دنیای آذیروث حرکت کرد.نیروهای آنهادیوها(demon)هایی بودند که از سراسر گوشه های دنیاجمع شده بودندوآماده نابودکردن بودند.بنابراینArchimondeبی شرم وMannorothنابودگر infernalهای خودراآماده کردند.

ملکه آذشاراکه کورکورانه به یادگیری و استفاده ازانرژی هاوجادوهای جدیدشده بودقربانی قدرت غیرقابل انکار سرگاراس شدوقبول کردکه اورابه دنیای خودواردکند.باتمام اینکه سایرHighbornهاخودرادرحدآلوده سازی خودرابرای یادگیری نیروهای جادویی جدیدباآذشاراهمراه ساختندامااکنون سرگاراس رابعنوان خدای خودقبول داشتند.آنهابرای آنکه وفاداری خودرابه ارتش سوزان نشان دهندبه ملکه اشان کمک کردندتادرمیان چشمه جاودانگی پرتال عمیق بازکند.وقتی همه زمینه هاآماده شدسرگاراس،حمله فاجعه انگیزخودرابه آذیروث آغازکرد.جنگجویانdemonicارتش سوزان ازمیان چشمه جاودانگی به سمت شهرآرمیده نایت الف هاحجوم بردندوهمه راقتل عام کردند.به فرماندهی ArchimondeوMannorothارتش سوزان همه سرزمین های آذیروث رانابودکردندوفقط خاکسترواندوه درپشت سرخود باقی گذاشتند.وارلاک هاdemonهایی راکهinfernalنام داشتندفرامی خواندندوآنهاهمچون شهاب سنگ های جهنمی برمعابد آذیروث فرودمی آمدند.گروهی ازارتش سوزان که قتلان خونخورای بودند وDoomguardنامیده می شدنددر سراسر سرزمین آذیروث حرکت می کردندوهرموجودزنده ای رادرسرراه خودمی دیدندنابودمی کردند.گروه وحشی دیگری به نامfelhoundهاتمام مخالفان رانابودوبه غارت می بردند.جنگجویان دلار کلدورای برای دفع ازمردم و سرزمین هایشان به آنهاحمله کردنداماقبل از هراقدامی قدم به قدم محاصره شده بوند.

بنابراین آنهابرای مردم محاصره شده شان به سراغ ملفورین برادر ایلیدان رفتند.ایلیدان همراهHighbornهابه تمرین جادوهای چشمه پرداخته بودوجزء کلاس های بالاتربود.پس ازمتقاعدکردن ایلیدان درباره اندیشه های خطرناکش، ملفورین برای یافتن کمک به سمت سناریوس حرکت کردتانیروهای مقاومت راجمع کند.یکی کشیشه جوان زیبا به نام تیراندا قبول کردتابه آنهابه نامEluneکمک کند.ایلیدان و ملفورین سعی کردندتابه وی ارازعلاقه خودرانشان دهند اماقلب تیراندابه ملفورین وابسته شده بودوایلیدان ازاین وضعیت متنفربود.اومی دانست که قلبش دراثراعتیادبه جادوهای دردناک به پوچی گرویده بود.

ایلیدان باقدرت محض ازجادوبزرگ شده بود.اومی خواست مجدداچشمه جاودانگی رابیابدوخودراباردیگردرنیروهای جادویی غرق کند.درهرصورت باکمک تیراندامی توانست خودش راکنترل کندوکمک کندبه برادرش تاسناریوس شبه خدا(demigod)رابیابند.سناریوس درقسمت مقدس کوههایHyjalبه نامMoongladeسکناداشت وقبول کردکه به نایت الف هاباپیداکردن اژده هاباستانی وکمک گیری ازآنهاکمک کند.اژده هابه رهبری الکستریازا،اژده های قرمزرنگ دریایی،قبول کردند که نیروهای خودرابرای نابودکردن demonهاومسترهایinfernalهای آنهابفرستند.سناریوس نیز ارتشی ازدرختان رافراهم آوردتابه ارتش سوزان حمله کنند.وقتی تمام نیروهای نایت الف هاآماه شدندازمعبدآذشارا به سمت ارتش سوزان حمله ورشدند.باوجوداینکه ملفورین ازنیروهای زیادی استفاده می کردامامتوجه شدقدرت آنها درمقابلDemonهاکم است.

بابالاگرفتن نبرددراطراف شهرآذشارا، ملکه آماده ورود سرگاراس به آذیروث می شد.فرمانروای ارتش سوزان آماده گذر ازدربازه بازشده در چشمه جاودانگی می شد.بطورغیرباوری بانزدیک شدن وی به چشمه،انرژی های چشمه از سطوح آن شروع به جذب شدن می نمودند.آذشارامجبوربودتادربازه های به اندازه سرگاراس بازکندبنابراین بهترین پیروان خودراجمع وشروع به بازکردن پرتال جدیدی نمودند.

همچنان که جنگ درسرتاسر آذیروث پراکنده می شدیک اتافق مهیبی رخ می دهدکه جزییات این اتفاق درطول تاریخ ازبین رفته است؛اماچیزی که مشخص است این است که Nartharionکه براعماق زمین سلطه داشت درطی یک نیرددرمقابل ارتش سوزان دیوانه شد و تبدیل به یک اژده های خشمگین کینه ای وآتشین شدوخودراDeathwing یا بال مرگ نامیدوتمام اژده هاراواداربه عقب نشینی نمود.بنابراین ملفورین وهمراهانش ناامیدشدندوتعدادشان نیز به شدت کم شده بود.

ملفورین که متقاعدشده بودکه چشمه مرکزاصلی ارتباطات demonهااست برنابود کردن چشمه پافشاری کرد. همراهانش می دانستندکه چشمه منشاقدرت های جاودانه آنهاست بنابراین درمقابل این اندیشه به وحشت افتادند.تیراندا که دانایی ملفورین و تفکر بخردانه ملفورین را دیدسناریوس وسایر هم رزمانش را نیزمتقاعدکرد که معبدآذشاراحمله کنندویک راه مناسب برای نابودکردن چشمه بیابند.


News
Map
Replay
Wallpaper
Movie
Program
Biography
Learn
Other
نــــام :
ایمیل :

-اطلاعیه ی شماره 1 :

وبلاگ tak-dlz از نویسندگان فعال در زمینه ی موضوعات زیر استقبال به عمل می اورد:

Warcraft
World Of Warcraf
Starcraft | Diablo

در صورت تمایل می توانید در خواست خود را به آدرس ذیل ارسال نمایید.
_______________________

-اطلاعیه شماره ی 2 :

ادامین گیم سرور های دنیای وارکرافت
و همچنین صاحبان گیلد ها و کلن ها
در صورت تمایل می توانند مطلب مورد نظر خود را برای ما میل کنند.
_______________________Takdlz@ymail.com


توجه !
حتما

از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید

دانلـود جـدیـدتـریـن نــسـخـه


لیست مهم


  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic